Πριν την ημέρα των εκλογών

Ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε το περιεχόµενο του Κανονισµού
Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων και διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά
µε το ρόλο των µαθητικών κοινοτήτων στη λειτουργία του σχολείου.

Την ημέρα των εκλογών

Με την έναρξη των µαθηµάτων
-Υποβολή υποψηφιοτήτων, ώστε να υπάρχει χρόνος για τη σύνταξη των
ψηφοδελτίων και την επαρκή αναπαραγωγή τους.
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
-Εκλογή τριµελούς εφορευτικής επιτροπής από τη γενική συνέλευση,
αρµόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών και την εξέταση των ενστάσεων που
µπορεί να υποβληθούν σχετικά µε τις εκλογές.
-Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφια για το
συµβούλιο.
-Στα γυµνάσια µετέχει στην εφορευτική επιτροπή κι ένας καθηγητής χωρίς
δικαίωµα ψήφου µε σκοπό να συµβουλεύει τους µαθητές για διαδικαστικά
θέµατα.
-Χορήγηση στην εφορευτική επιτροπή καταλόγου των µαθητών, ώστε να
διαγράφονται οι ψηφίσαντες και να γίνεται καλύτερος έλεγχος κατά την
ψηφοφορία προς αποφυγή διπλοψηφίας.


Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

-∆ιαφύλαξη της µυστικότητας της ψηφοφορίας µε κάθε δυνατό τρόπο.
Κάθε µαθητής σηµειώνει µε µπλε µελάνι σταυρό δίπλα στα ονόµατα των
υποψηφίων της προτίµησής του. Κάθε µαθητής έχει δικαίωµα να σηµειώνει
από ένα µέχρι πέντε σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά γνωρίσµατα
ή σταυρούς περισσότερους από πέντε, θεωρούνται από την εφορευτική
επιτροπή άκυρα.
-Οποιοδήποτε µέλος της µαθητικής κοινότητας έχει το δικαίωµα να υποβάλει
στην εφορευτική επιτροπή ένσταση, αν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η
µυστικότητα της ψηφοφορίας ή δεν τηρείται ο κανονισµός των µαθητικών
κοινοτήτων. Η εφορευτική επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια για να κρίνει την
οποιαδήποτε ένσταση.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας

-Καταµέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον και του
συµβούλου καθηγητή (στα γυµνάσια)
-Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά µέλη του
συµβουλίου και οι τρεις επόµενοι τα αναπληρωµατικά. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, οι εκλογές επαναλαµβάνονται µεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Αν
µετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες παραµένει η ισοψηφία, τότε γίνεται
κλήρωση.
-Σύνταξη και υπογραφή του σχετικού πρακτικού από την εφορευτική
επιτροπή και κοινοποίησή του στη διεύθυνση του σχολείου.
-Άµεση ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και παροχή δυνατότητας στους
υποψηφίους για έλεγχο των αποτελεσµάτων

Για τα λοιπά θέµατα που αφορούν στις εκλογές, τη συγκρότηση των
συµβουλίων κλπ., παρακαλούµε για την τήρηση των προβλεπόµενων στον
Κανονισµό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων (Εγκύκλιος µε αρ.
23.613/6/Γ2/4094/23-09-1986 ΦΕΚ 619 – Τ. Β’).

Σε κάθε περίπτωση, εφιστούµε την προσοχή σας στη διασφάλιση των
δηµοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των
εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παρότρυνση των
µαθητών για την υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή στους θεσµούς της
σχολικής κοινότητας που αποτελούν το πεδίο µύησής τους στη µετέπειτα
κοινωνική και πολιτική ζωή τους ως ενήλικες.