Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στα πλαίσια των δράσεων του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) και με βάση το ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 έχει συσταθεί στο σχολείο του παιδιού σας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ), όπως προβλέπεται από το Νόμο υπ’ αριθμόν 4823/2021.. Η ΕΔΥ αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος που στόχο έχει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών σε μαθησιακό και συναισθηματικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τον/τη διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας που τελεί χρέη προέδρου, τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, την ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και τον γραμματέα της σχολικής μονάδας. Η ομάδα  αυτή δρα ολιστικά, προτείνοντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις με απώτερο στόχο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το προσωπικό της ΕΔΥ θα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας του παιδιού σας (3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης) κάθε Δευτέρα από τις 08:00 έως τις 12:45. Οι συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται από την ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων θα διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσφέρει ασφάλεια και διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Βασικές αρμοδιότητες της ΕΔΥ είναι:

  • Η διενέργεια αξιολόγησης για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού σας και τη παραπομπή του στην υπηρεσία του ΚΕΔΑΣΥ για περαιτέρω αξιολόγηση αν κριθεί αναγκαίο.
  • Η διαμόρφωση προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  • Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών από την ψυχολόγο για τη διαχείριση συναισθηματικών ή άλλων δυσκολιών.
  • Εξατομικευμένη εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών (π.χ. μνήμη, προσοχή) των μαθητών με τη χρήση νευροψυχολογικών εργαλείων από την ψυχολόγο με σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών σύμφωνα με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας.
  • Πραγματοποίηση βιωματικών ασκήσεων υπό τη μορφή παιχνιδιού σε ομαδικό επίπεδο από την ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό προκειμένου οι μαθητές να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν για διάφορα κοινωνικά θέματα.
  • Πραγματοποίηση οικογενειακών ή ατομικών συνεδριών από τον κοινωνικό λειτουργό προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες της κάθε οικογένειας, έτσι ώστε να προληφθούν ή να αμβλυνθούν κοινωνικά ζητήματα, όπως διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες, περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους. Στόχος του κοινωνικού λειτουργού είναι η βελτίωση της κοινωνικής ζωής της οικογένειας και η ενδυνάμωση-κατάκτηση δεξιοτήτων για τη κάλυψη των αναγκών της. Για τους λόγους αυτούς συνεργάζεται με υπηρεσίες του Δήμου κι άλλους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, η επιτροπή της ΕΔΥ ενισχύει το ρόλο του εκπαιδευτικού, φροντίζει για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την εκπαίδευση του παιδιού σας και δραστηριοποιείται για τη δημιουργία ενός σχολείου για όλους χωρίς κοινωνικές ή άλλου είδους διακρίσεις.

Με εκτίμηση,

Ο κοινωνικός λειτουργός                                                  Η Ψυχολόγος

Αμερικάνος Παναγιώτης                                                   Μπάπκα Βασιλική