Γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄4264/30-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.131451/ΓΔ4/30-
09-2020 ΚΥΑ. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: “Σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21” (Β΄ 3882)».

Απόσπασμα του ΦΕΚ:

............

«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος,
το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη δι-
εξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμή-
ματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα,
όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυ-
σικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή
εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες
όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ
αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους
εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Το
πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής
μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδα-
σκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια
Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μο-
νάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/
τριες. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας
σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδη-
γίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις
σχολικές μονάδες.
2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθι-
στούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής
μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέ-
πεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές
ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται
από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο
Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρ-
τήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνο-
λο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/
τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνε-
ται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.
2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημε-
ρήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαι-
δευτικού.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών
τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο κα-
ταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της
ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές
έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τή-
ρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται
σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.
4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με
κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που
δίδαξε καθημερινά.


StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube