Γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄4264/30-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.131451/ΓΔ4/30-
09-2020 ΚΥΑ. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: “Σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21” (Β΄ 3882)».

Απόσπασμα του ΦΕΚ:

............

«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος,
το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη δι-
εξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμή-
ματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα,
όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυ-
σικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή
εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες
όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ
αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους
εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Το
πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής
μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδα-
σκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια
Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μο-
νάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/
τριες. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας
σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδη-
γίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις
σχολικές μονάδες.
2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθι-
στούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής
μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέ-
πεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές
ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται
από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο
Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρ-
τήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνο-
λο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/
τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνε-
ται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.
2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημε-
ρήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαι-
δευτικού.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών
τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο κα-
ταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της
ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές
έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τή-
ρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται
σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.
4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με
κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που
δίδαξε καθημερινά.