Ενημερώνουμε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών της Α Γυμνασίου θα πρέπει το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να καταθέσουν στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β΄ 1296).

 

Κατεβάστε το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγεία Μαθητή, προκειμένου να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον αρμόδιο ιατρό.