Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-25, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης  

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την Πέμπτη  27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αριθμ. 35099/ΓΔ4/05-04-2024 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες, με τους δικούς τους κωδικούς Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. (TaxisNet), εφόσον είναι καταχωρισμένοι/ες στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Επισημαίνεται ότι:

α) Αναφορικά με τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-24.

β) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα, εφόσον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.

Σημειώνεται ότι, οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών οι οποίοι/ες έχουν υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας τους, ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση στο Γυμνάσιο καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Αναφορικά με τις ΣΜΕΑΕ, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ., αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δ) Αναφορικά με τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-24, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ..

Στην περίπτωση όπου ο/ η μαθητής/τρια είναι επιτυχών/ούσα στην Α΄ Λυκείου Πρότυπου ή Πειραματικού Γενικού Λυκείου, ο/η κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης  μαθητή/τριας, ή ο ίδιος/α μαθητής/τρια, εφόσον είναι ενήλικος/η, επιλέγει «ΓΕΛ» και εάν έχει επιβεβαιώσει, με την προβλεπόμενη από τα εν λόγω σχολεία διαδικασία, τη φοίτησή του σε αυτά, κατά  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο σχολείο. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατανεμηθεί σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ., όπως είχε δηλώσει.

ε) Αναφορικά με τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ., οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν:

  • για την Α’ τάξη, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες δεν προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα.
  • για τη Β’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα. Οι μαθητές/τριες που δεν προάγονται έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα.
  • για τη Γ’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα. Οι μαθητές/τριες που δεν απολύονται έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα.

στ) Αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.. 

ζ) Αναφορικά με τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.. 

η) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης ή του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές συμπληρώνοντας, στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή της Βεβαίωσης Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ την οποία στη συνέχεια θα καταθέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

θ) Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση για την Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση για τη Β’ και Γ’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

ι) Αναφορικά με τους/τις απόφοιτους/ες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Π.ΕΠΑ.Λ, προβλέπεται ο τρόπος αριθμητικής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη σχολική μονάδα αποφοίτησής τους για το σκοπό αυτό.

ια) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι κρατούμενοι/ες και όσοι/όσες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013.

 Οι αιτήσεις: i) των κρατουμένων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στο κατάστημα κράτησης, προκειμένου να διαβιβαστούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ii) όσων παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου εν συνεχεία να διαβιβαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Ιβ)Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι/ες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) του ν. 4763/2020, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, προκειμένου να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ..


Θερινή λειτουργία σχολείου

Ενημερώνουμε ότι το σχολείο είναι ανοικτό καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τετάρτη 09:00-12:00

StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube