Οδηγίες προς μαθητές:

  •  Οι μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους στυλό μπλε ή μαύρο και όργανα γεωμετρίας, όπου απαιτούνται.
  • Επιτρέπεται μόνο ένα μπουκάλι νερό εντός της αίθουσας
  • Απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα ή όποιες άλλες έξυπνες συσκευές (πχ ρολόγια smartwatches).
  • Υπάρχει ελάχιστη ώρα δυνατής αποχώρησης από την αίθουσα, η οποία θα ανακοινωθεί την ώρα των εξετάσεων.
  • Η προσέλευση των μαθητών πρέπει να γίνεται εγκαίρως, δηλαδή τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης: Αργοπορημένη προσέλευση χωρίς λόγο και χωρίς έγκαιρη ενημέρωση από τον κηδεμνόνα, συνεπάγεται μηδενισμό (βαθμός 01) του γραπτού.
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
Παρ.5 Άρθρο 4 Νόμος 4692/2020
1. Μαθητής που απουσιάζει σε γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον βαθμό ένα (01).

2. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1: α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

β) Μαθητές της περ. α΄ που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α΄ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Screenshot 2024 05 23 094729