Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.[1]/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ). 

Προκειμένου να αποφευχθούν  τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ

(TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής,  καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

  • Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο Υ.Δ.). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ήδη δηλώσει στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
  • Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, θα σας χρειαστούν εκτός των κωδικών ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet):

α) Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, η οποία είναι αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.

β) Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας, ο οποίος αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές θα ενημερωθείτε:

α. μέσω email από τη σχολική μονάδα που φοιτά κατά το τρέχον έτος ο/η μαθητής/τρια, 

β. μέσω σχετικού Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και

 γ. από την πρώτη σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος, καθώς και οδηγοί χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025.

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών

                                                                                                        Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 

 

[1] Στην κατηγορία των  ΓΕ.Λ. ανήκουν και τα Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία.

 

Προσοχή!

1. Επιθυμώ να λαμβάνω οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά το τέκνο/ κηδεμονευόμενο/η μου …………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στον αριθμό τηλεφώνου και στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (Εmail) που αναγράφονται ανωτέρω. 2. Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) είναι: ΟΔΟΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ:………………………………..... Τ.Κ.: …………………………………………… ΔΗΜΟΣ/ΠΟΛΗ: ………………………………………………………. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ): ……………………………………………………………….3. Θα υποβάλω, ως κηδεμόνας E-eggrafes, εγώ ο/η …………………………………………………… ( Όνομα κηδεμόνα - όπως αναγράφεται στο TaxisNet) ,……………………………………………………...(Επώνυμο κηδεμόνα - όπως αναγράφεται στο TaxisNet) του…………………..………. (Πατρώνυμο κηδεμόνα) την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/ μετεγγραφής του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) για ΓΕ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

    • 2ος κηδεμόνας:

1. Επιθυμώ να λαμβάνω οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά το τέκνο/ κηδεμονευόμενο/η μου …………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στον αριθμό τηλεφώνου και στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (Εmail) που αναγράφονται ανωτέρω. 2. Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) είναι: ΟΔΟΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ:………………………………..... Τ.Κ.: …………………………………………… ΔΗΜΟΣ/ΠΟΛΗ: ………………………………………………………. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ): ……………………………………………………………….3. Συναινώ να υποβάλει ο έτερος κηδεμόνας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/ μετεγγραφής του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) για ΓΕ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, προκειμένου να εγγραφεί και να φοιτήσει το τέκνο/ ο/η κηδεμονευόμενος/η μου στη σχολική μονάδα που θα κατανεμηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών ή μετεγγραφών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

  • Κατόπιν θα πρέπει να αποσταλεί το pdf αρχείο στο σχολείο ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή.

 

  • Σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας της υπεύθυνης δήλσης στο gov.gr, παρακαλούμε τυπώστε και συμπληρώστε ή αποστείλετε σκαναρισμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ένα από τα παρακάτω έντυπα: