ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εµπορίου Ταχ. ∆/νση: Ανδροµέδας 15 Ταχ. Κώδικας: 811 00

 

Μυτιλήνη 3-11-2020

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά Μαθητών

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 2749/30-10-2020 έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου που σας έχει κοινοποιηθεί σας εφιστούµε την προσοχή για την πιστή εφαρµογή της χρήσης µη ιατρικής µάσκας στα σχολικά δροµολόγια.

Σύµφωνα µε την αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.69543 απόφαση (ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020) άρθρο 21 παρ. 1γ «οι οδηγοί οχηµάτων που εκτελούν το έργο της µεταφοράς των µαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι µαθητές φέρουν υποχρεωτικά µη ιατρική µάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν φέρει µάσκα δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο µέσο µεταφοράς». Επίσης στο άρθρο 21 παρ. 3 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που µαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την χρήση µη ιατρικής µάσκας δεν γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/ και τον συνοδό η επιβίβαση του στο όχηµα».

Σύµφωνα µε τα παραπάνω παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τις σχολικές µονάδες της εποπτεία σας για την πλήρη εφαρµογή των παραπάνω µέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Να  καταστεί σαφές  ότι  δεν  θα  γίνεται δεκτός  στα  µέσα  µεταφοράς µαθητών

Μαθητής που δεν φέρει µη ιατρική µάσκα προστασίας και την οποία θα φοράει καθ όλη τη διάρκεια της

µεταφοράς του, τηρώντας απαρέγκλιτα τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί. Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μ.Ε.Α.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης ΚΑΡΙΠΗ ΡΕΒΕΚΚΑ