Εγκρίθηκε πρίν από λίγες εβδομάδες από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το σχέδιο του σχολείου για το πρόγραμμα Erasmus KA1 (Ενδουπηρεσιακή κατάρτιση).

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ώς εξής:

 

Τίτλος Σχεδίου:                Δράση Για την Εκπαίδευση του μέλλοντος

Ακρωνύμιο Σχεδίου Act4Edu
Τίτλος Σχεδίου στα Αγγλικά Acting for future in education
Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε) 01-09-2019
Συνολική Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες) 21 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε) 31-05-2021

 

Περίληψη του σχεδίου:logosbeneficaireserasmusleft el

Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης είναι ένα σχολείο δραστήριο και ανοιχτό στις προκλήσεις με διάθεση
να εφαρμόσει καινοτομίες στην εκπαίδευση και να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης που προσφέρει. Το προσωπικό του σχολείου μας με αυξημένα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα εκτός από το διδακτικό του έργο έχει να επιδείξει ενεργή συμμετοχή σε
εκπαιδευτικές δράσεις, όπως επίσης και σε προσπάθειες σύνδεσης του σχολείου με την τοπική
κοινότητα του νησιού μας μέσω πλήθους εθελοντικών και πολιτιστικών δράσεων.
Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθεί από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας, η ανάγκη
επιμόρφωσης του προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί το σχολείο στις σύγχρονες
απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία στον 21ο αιώνα. Οι αλλαγές που
συντελούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, απαιτούν την εγρήγορση των εκπαιδευτικών και την
προσαρμογή/αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Μέσα από τις προσδοκώμενες νέες
διδακτικές προσεγγίσεις το σχολείο προσβλέπει στην προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής,
την διαμοιραζόμενη ηγεσία, την ένταξη, την ελευθερία του λόγου και την προαγωγή του
δημοκρατικού διάλογου.
Το σχολείο έχει πάνω από μία δεκαετία να επιδείξει ενεργό συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές δράσεις
και έργα. Η μακρόχρονη απουσία του σχολείου από διεθνείς συνεργασίες και δράσεις έχει
αντίκτυπο στο παρεχόμενο διδακτικό έργο, καθώς επίσης στην επαγγελματική εξέλιξη και
ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών του. Αποτελεί βασικό στόχο του σχεδίου η συμμετοχή του
σχολείου σε διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητες και συνεργασίες προκειμένου να
υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιό του για ουσιαστική αναβάθμιση στην επόμενη πενταετία. Η
αποστολή προσωπικού και μαθητών στο εξωτερικό και η συνεργασία με άλλα σχολεία και
οργανισμούς
μέσω του προγράμματος Erasmus+, αλλά και η συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις, διαγωνισμούς
αδελφοποιήσεις κλπ αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού προφίλ του σχολείου, με
προφανές αντίκτυπο στο μαθητικό δυναμικό του.
Η διεύρυνση των οριζόντων του ιδρύματος μέσα από Ευρωπαϊκές συνεργασίες και κινητικότητες
θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση μιας ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας και στην ανάπτυξη
αμοιβαίας κατανόησης, γλωσσικής και πολιτισμικής , σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η
διαφορετικότητα.
Παράλληλα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του προσωπικού προκειμένου να εφαρμόσει
καινοτόμες εξωστρεφής δραστηριότητες που εμπλέκουν συνεργασίες με φορείς και σχολεία της
Ευρώπης, στην διδακτική πράξη (πχ συνεργασίες etwinning).
Το σχέδιο είναι διετές (2019-2021) και περιλαμβάνει :
-την παρακολούθηση 4 σεμιναρίων (διάρκειας 1 ή 2 εβδομάδων), με στοχευμένη θεματολογία (2
εκπαιδευτικοί ανά σεμινάριο)
-Μετά το πέρας κάθε σεμιναρίου σχεδιάζεται η διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε σεμιναρίου σε
όλο το διδακτικό προσωπικό σε ενημερωτικές ημερίδες και workshops.
-Επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση των πρακτικών και η εφαρμογή στην τάξη από
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων προκειμένου να διαπιστωθεί η χρησιμότητά των νέων
μεθόδων και οι πιθανές τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες.
-διάχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εκτός της σχολικής μονάδας, με δημοσίευση στο
σχολικό δικτυακό τόπο, την υλοποίηση σχετικού ασύγχρονου μαθήματος στο eclass.sch.gr καθώς
και παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια που θα διεξαχθούν στην περιοχή μας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης του προγράμματος:

https://eclass11.sch.gr/courses/G1429109/